Οι πελάτες του Μεταφραστικού Κέντρου είναι διασκορπισμένοι στην Ευρώπη και ειδικεύονται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς (όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση, ο πολιτισμός, οι μεταφορές, η έρευνα και καινοτομία, οι κοινωνικές υποθέσεις, το περιβάλλον, η ενέργεια, η χημεία, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, το δίκαιο, ο προϋπολογισμός και τα δημοσιονομικά θέματα, η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφαλείας, η αστυνομική και δικαστική συνεργασία, η δημόσια υγεία και η προστασία των καταναλωτών). Το Κέντρο παρέχει γλωσσικές υπηρεσίες στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και σε γλώσσες χωρών εκτός ΕΕ κατόπιν αιτήματος. Συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες: