Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για θέση εργασίας στο Μεταφραστικό Κέντρο;

Κατά κανόνα, το Κέντρο ζητά καταρτισμένο προσωπικό με συγκεκριμένες γνώσεις και πείρα που άπτονται της πλειονότητας των πεδίων δραστηριότητάς του, ιδίως στους τομείς που σχετίζονται με τη βασική του δραστηριότητα, ήτοι τη μετάφραση..

Σχετικές πληροφορίες διατίθενται στη σελίδα για τις ευκαιρίες απασχόλησης στον δικτυακό τόπο του Κέντρου.

Οι κενές θέσεις δημοσιεύονται ενδοϋπηρεσιακά ή εξωτερικά.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για θέση έκτακτου υπαλλήλου;

Το Κέντρο απασχολεί έκτακτους υπαλλήλους επί μακροχρόνιας βάσης για την επιτέλεση μόνιμων καθηκόντων.

Στις διατάξεις εφαρμογής καθορίζονται αναλυτικά όλες οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες του Κέντρου και των επιτροπών επιλογής όσον αφορά τις διαδικασίες επιλογής, ανεξαρτήτως του εάν οι διαδικασίες αυτές οργανώνονται με την πλήρη ή μερική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επιγραμμικό σύστημα υποβολής αίτησης για ηλεκτρονική πλήρωση θέσης εργασίας κάντε κλικ εδώ

Μπορώ να υποβάλω αίτηση για θέση μόνιμου υπαλλήλου;

Οι διαγωνισμοί για τους μόνιμους υπαλλήλους διέπονται από τις διατάξεις του παραρτήματος III του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού χρησιμοποιεί για τις εξεταστικές επιτροπές και τις επιτροπές επιλογής το εγχειρίδιο (Vade Mecum), το οποίο παρέχει μια συνοπτική παρουσίαση όλων των σχετικών αρχών και πρακτικών και απευθύνεται στις εξεταστικές επιτροπές ως οδηγός για την επιτέλεση των καθηκόντων τους και τη λήψη αποφάσεων.

Το Κέντρο έχει μέχρι στιγμής διοργανώσει εσωτερικούς διαγωνισμούς είτε για γενικές θέσεις είτε για ειδικές θέσεις με σκοπό την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους το Κέντρο επιλέγει τους υποψηφίους για την πλήρωση κενών θέσεων.

Οι διαγωνισμοί αυτοί απευθύνονται μόνο στο προσωπικό που ήδη εργάζεται στο Μεταφραστικό Κέντρο.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για θέση συμβασιούχου υπαλλήλου;

Η πολιτική του Κέντρου συνίσταται στο να προσλαμβάνει συμβασιούχους υπαλλήλους:

  • για την ενίσχυση της ικανότητας υποστηρικτικών καθηκόντων σε έργα περιορισμένης διάρκειας
  • για την αντικατάσταση μόνιμων/έκτακτων υπαλλήλων (τόσο διοικητικών υπαλλήλων (AD) όσο και βοηθών υπαλλήλων (AST)) που βρίσκονται σε άδεια μητρότητας, άδεια ασθενείας, γονική ή οικογενειακή άδεια ή που απασχολούνται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης.