Το Μεταφραστικό Κέντρο συνεργάζεται με εξωτερικούς παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών στους τομείς της μετάφρασης, της επιμέλειας, της ορολογίας, του υποτιτλισμού, της μεταγραφής, καθώς και σε άλλους γλωσσικούς τομείς ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών. Για την ανάθεση αυτών των υπηρεσιών σε εξωτερικούς παρόχους, το Κέντρο συνάπτει είτε συμβάσεις-πλαίσια είτε ειδικές συμβάσεις ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας, τον γλωσσικό συνδυασμό και το γνωστικό αντικείμενο που ζητείται από τον πελάτη.

Image
Freelance

Οι συμβάσεις-πλαίσια συνάπτονται με παρόχους υπηρεσιών που συμμετέχουν επιτυχώς σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών οι οποίες διοργανώνονται από το Μεταφραστικό Κέντρο. Η διάρκεια ισχύος αυτών των συμβάσεων είναι ετήσια αλλά προβλέπεται η δυνατότητα σιωπηρής παράτασής τους για διαδοχικά διαστήματα ενός έτους, χωρίς ωστόσο η συνολική διάρκεια να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη. Όταν οι πελάτες ζητούν τη διεκπεραίωση μιας μεταφραστικής εργασίας, το Μεταφραστικό Κέντρο επικοινωνεί με τους αναδόχους των συμβάσεων αποστέλλοντάς τους ομαδικές εντολές ανάθεσης εργασίας. Το Μεταφραστικό Κέντρο στέλνει την εντολή ανάθεσης σε όλους τους αναδόχους, αλλά από τους αναδόχους που θα απαντήσουν θετικά εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, η μεταφραστική εργασία ανατίθεται στον ανάδοχο που βρίσκεται υψηλότερα στη σχετική κατάταξη. Για την παροχή ειδικών γλωσσικών υπηρεσιών ή για τομείς που δεν καλύπτονται από συμβάσεις-πλαίσια, ή σε περίπτωση που κανένας από τους αναδόχους του που έχει συνάψει σύμβαση-πλαίσιο δεν είναι σε θέση να αναλάβει την εργασία, το Κέντρο συνάπτει ειδικές συμβάσεις με εξωτερικούς παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών.

Το σύγχρονο, προνοητικό μοντέλο εξωτερικής ανάθεσης που εφαρμόζει το Κέντρο εδράζεται σε τρία βασικά στοιχεία: στους ειδικευμένους εξωτερικούς παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών, στο δυναμικό σύστημα αξιολόγησης (ανακατάταξης) των αναδόχων (εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στα όργανα της ΕΕ από το Κέντρο) που διασφαλίζει την αξιοποίηση των καλύτερων παρόχων γλωσσικών υπηρεσιών, και στην παροχή γλωσσικών πόρων στους εξωτερικούς παρόχους προς διευκόλυνση του έργου τους.

Όλες οι εργασίες που εκτελούνται εξωτερικά και παραδίδονται στο Κέντρο από εξωτερικούς παρόχους γλωσσικών υπηρεσιών πρέπει να έχουν αρκετά υψηλή ποιότητα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν, χωρίς περαιτέρω αναθεώρηση από το Κέντρο. Παρόλα αυτά, βασικό στοιχείο της διαδικασίας ποιοτικής αξιολόγησης αυτών των παρόχων υπηρεσιών είναι η συστηματική αναθεώρηση όλων των εργασιών τους από τους εσωτερικούς μεταφραστές και η χρήση δελτίου αξιολόγησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι μεταφράσεις είναι κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Το δελτίο αξιολόγησης δεν περιέχει μόνο γενική αξιολόγηση της ποιότητας της μετάφρασης ή της επιμέλειας, αλλά και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, αναλυτικά στοιχεία για το είδος των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν. Η αξιολόγηση που διενεργεί το Κέντρο επικεντρώνεται στην πληρότητα και την ακρίβεια, την ορθή παράθεση των αποσπασμάτων από τα έγγραφα αναφοράς ή από δημοσιευμένο υλικό, τη συμμόρφωση προς τις οδηγίες και τη συνέπεια ως προς την ορολογία και το ύφος. Το Κέντρο αναθέτει γλωσσικές υπηρεσίες κυρίως στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, αλλά και σε άλλες γλώσσες εκτός της ΕΕ, όπως τα ισλανδικά, τα νορβηγικά, τα αραβικά, τα ρωσικά, τα σερβικά, τα κινεζικά, τα ιαπωνικά, τα εβραϊκά, τα ιρανικά κ.λπ.

Το Μεταφραστικό Κέντρο λειτουργεί κατά κανόνα με συμβάσεις-πλαίσια χρησιμοποιώντας ένα δυναμικό σύστημα κατάταξης. 

Το Κέντρο διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους σε όλες τις εργασίες που παρέχουν οι ανάδοχοι του.

Κάθε εργασία αξιολογείται από τους εσωτερικούς αναθεωρητές του Κέντρου με βάση ένα τυποποιημένο δελτίο αξιολόγησης. Όταν η ποιότητα μιας εργασίας που έχει ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο αξιολογείται ως εξαιρετικά υψηλή («+1») ή ως απαράδεκτα χαμηλή («-1»), η εργασία διαβιβάζεται στην επιτροπή αξιολόγησης του Κέντρου, η οποία απαρτίζεται από ανεξάρτητα μέλη διαφορετικών υπηρεσιών του Κέντρου. Αν η εν λόγω επιτροπή επικυρώσει την αρχική αξιολόγηση, προστίθενται ή αφαιρούνται μονάδες (ο ακριβής αριθμός τους προσδιορίζεται στη σύμβαση-πλαίσιο) από την αρχική βαθμολογία που είχε λάβει ο ανάδοχος όταν του ανατέθηκε η σύμβαση και, αντίστοιχα, αναβαθμίζεται ή υποβαθμίζεται η θέση του αναδόχου στη σχετική κατάταξη. Όταν η ποιότητα μιας εργασίας που έχει ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο κρίνεται αποδεκτή («0») δηλαδή όταν το επίπεδο της εργασίας που παρασχέθηκε είναι το ευλόγως αναμενόμενο από έναν επαγγελματία μεταφραστή, η θέση του αναδόχου στην κατάταξη παραμένει αμετάβλητη.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι η κατάταξη των αναδόχων αποτυπώνει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχεται σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Κατά τον ίδιο τρόπο ελέγχεται και η ποιότητα των εργασιών που ανατίθενται σε εξωτερικούς παρόχους βάσει της διαδικασίας με διαπραγμάτευση. Οι εργασίες αυτές όμως εξαιρούνται από το δυναμικό σύστημα κατάταξης, το οποίο εφαρμόζεται μόνο στις συμβάσεις-πλαίσια που έχει συνάψει το Κέντρο με τους αναδόχους του.

Το δυναμικό σύστημα κατάταξης είναι ένα από τα επιτυχημένα στοιχεία του μοντέλου διασφάλισης της ποιότητας του Κέντρου. Προσδίδει στο Κέντρο μεγάλη ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις που ανακύπτουν και συμβάλλει στη διατήρηση μιας σταθερά καλής ποιότητας σε βάθος χρόνου.