Όπως προβλέπεται στον ιδρυτικό του κανονισμό, το Μεταφραστικό Κέντρο καλύπτει τις γλωσσικές ανάγκες των οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Μπορεί επίσης να αναλαμβάνει και μεταφράσεις για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ -τα οποία έχουν τις δικές τους μεταφραστικές υπηρεσίες- σε περίπτωση υπερβολικού φόρτου εργασίας. Το Μεταφραστικό Κέντρο έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με περισσότερους από 60 πελάτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως φαίνεται στον ακόλουθο διαδραστικό χάρτη.

Στόχος της πολιτικής του Μεταφραστικού Κέντρου είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών με την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με βάση τη στενή συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Θεωρούμε τους πελάτες μας συνοδοιπόρους στην προσπάθειά μας να επικοινωνούμε με τους ευρωπαίους πολίτες στη γλώσσα τους και να τους παρέχουμε ακριβείς και απολύτως κατανοητές πληροφορίες. Κατά συνέπεια, ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να μας κοινοποιούν τις παρατηρήσεις τους για το έργο που έχουμε επιτελέσει, σύμφωνα με την περιγραφή στην ενότητα «Ανακαλύψτε τη ροή εργασιών μας».

Φίλτρο

Ευρώπη

Αποτελέσματα αναζήτησης: 72 πελάτες (Επαναφορά)
logo partner

European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Location: Brussels
logo partner

European Health and Digital Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg
logo partner

European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

Location: Bratislava
logo partner

European Public Prosecutor's Office

Location: Luxembourg
logo partner

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο

Location:
logo partner

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Location: Alicante
logo partner

Γραφείο του γενικού γραμματέα των ευρωπαϊκών σχολείων

Location: Brussels
logo partner

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Location: Luxembourg
logo partner

Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Location: Madrid
logo partner

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) [πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία

Location: Brussels
logo partner

Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα

Location: Luxembourg
logo partner

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

Location: Brussels
logo partner

Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας

Location: Brussels
logo partner

Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων

Location: Brussels
logo partner

Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας)

Location: Brussels
logo partner

Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Location: Brussels
logo partner

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων

Location: Frankfurt
logo partner

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Location: Parma
logo partner

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών

Location: Paris
logo partner

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

Location:
logo partner

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (ΓΔ EMPL)

Location: Brussels
logo partner

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών

Location: Brussels
logo partner

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Location: Brussels
logo partner

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Location: Frankfurt
logo partner

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Location: Brussels
logo partner

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Location: Luxembourg
logo partner

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας

Location: Vigo
logo partner

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

Location: Valetta
logo partner

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Location: Luxembourg
logo partner

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Location: Dublin
logo partner

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Location: Turin
logo partner

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

Location: Vilnius
logo partner

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Location: Budapest
logo partner

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Location: Thessaloniki
logo partner

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

Location: Lisbon
logo partner

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Location: Stockholm
logo partner

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης

Location: Luxembourg
logo partner

Ευρωπαϊκό σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ

Location: Luxembourg
logo partner

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας

Location: Brussels
logo partner

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Location: Bilbao
logo partner

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

Location: Lisbon
logo partner

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος

Location: Copenhaguen
logo partner

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Location: Warsaw
logo partner

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων

Location: Amsterdam
logo partner

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

Location: Helsinki
logo partner

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Location: Strasbourg
logo partner

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Location: Brussels
logo partner

Κέντρο Θαλασσίων Αναλύσεων και Επιχειρήσεων (Ναρκωτικά)

Location: Lisbon
logo partner

Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2

Location: Brussels
logo partner

Κοινή επιχείρηση SESAR

Location: Brussels
logo partner

Κοινή επιχείρηση Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»

Location: Brussels
logo partner

Κοινή Επιχείρηση «Σύντηξη για ενέργεια»

Location: Barcelona
logo partner

Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων

Location: Brussels
logo partner

Κοινή επιχείρηση για τα ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία

Location: Brussels
logo partner

Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2

Location: Brussels
logo partner

Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

Location: Angers
logo partner

Οργανισμός για την Υποστήριξη του BEREC

Location: Riga
logo partner

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Location: Vienna
logo partner

Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Location: Valenciennes
logo partner

Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας

Location: Ljubljana
logo partner

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Location: Tallinn
logo partner

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου

Location: The Hague
logo partner

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης

Location: The Hague
logo partner

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας

Location: Cologne
logo partner

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου

Location: Budapest
logo partner

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια

Location: Heraklion
logo partner

Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS

Location: Prague
logo partner

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Location: Brussels