Διαδικασία(ες) σε εξέλιξη

Δεν υπάρχουν προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Το Μεταφραστικό Κέντρο διοργανώνει τακτικά διαγωνισμούς και συμμετέχει σε διοργανικούς διαγωνισμούς σε ευρύ φάσμα τομέων.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του κανονισμό, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, το Κέντρο έχει νομική προσωπικότητα και μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.

Η σύμβαση συνάπτεται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των αυστηρών διαδικασιών που προβλέπονται στους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.

Για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι εξωτερικοί πάροχοι θα πρέπει να απαντήσουν στην προκήρυξη διαγωνισμού του Κέντρου.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον διαγωνισμό περιλαμβάνονται είτε στις προκηρύξεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε στην παρούσα ιστοσελίδα.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι ο δικτυακός τόπος του Κέντρου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υποκαθιστά την επίσημη δημοσίευση του διαγωνισμού στη βάση TED, η οποία είναι η ηλεκτρονική έκδοση του «Συμπληρώματος της Επίσημης Εφημερίδας» της ΕΕ και αφορά ειδικά τις δημόσιες συμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά συνέπεια, το Κέντρο δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για το σχετικό περιεχόμενο του δικτυακού του τόπου.

Στη συνέχεια παρατίθεται κατάλογος των διαγωνισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τεκμηρίωση