Image
Ildikó Horváth
Ildikó Horváth, direktør for Oversættelsescentret siden februar 2022

Oversættelsescentrets direktør er agenturets retlige repræsentant, som rapporterer til bestyrelsen. Direktøren står for centrets ledelse og administration og har følgende hovedopgaver:

  • udarbejdelse og gennemførelse af arbejdsprogrammet, budgettet og bestyrelsens afgørelser
  • udførelsen af de opgaver, centret pålægges
  • centrets daglige administration
  • alle personaleanliggender.

Direktøren bistås af Oversættelsescentrets personale i de forskellige afdelinger og sektioner, som det fremgår af organisationsplanen.

Direktøren er direkte ansvarlig for regnskabssektionen, den lokale edb-sikkerhedsansvarlige (LISO) og sektionen for eksterne forbindelser og kommunikation.

Regnskabssektionen

Regnskabsføreren udnævnes af bestyrelsen og er uafhængig i udførelsen af sine opgaver. Regnskabsføreren og dennes team er ansvarlig for forvaltningen af indtægter, udgifter og regnskaber i overensstemmelse med gældende regnskabsbestemmelser. Regnskabsføreren er ansvarlig for likviditetsstyringen og faktureringen i relation til centrets aktiviteter. Med henblik på at udføre disse opgaver arbejder regnskabsføreren tæt sammen med Europa-Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret og eksterne revisorer.

Den lokale edb-sikkerhedsansvarlige (LISO)

LISO'en har ansvaret for at sikre, at centrets IT-systemer opfylder de relevante sikkerhedsstandarder.

Medarbejder med ansvar for risikostyring og koordinering af intern kontrol (ORMICC)

ORMICC er ansvarlig for udviklingen og gennemførelsen af strategien for intern kontrol. ORMICC tilrettelægger selvevalueringen af centrets interne kontrolstruktur, rådgiver om risikostyring og sikrer, at risici løbende identificeres og håndteres hensigtsmæssigt.

Sektionen for eksterne forbindelser og kommunikation

Sektionen for eksterne forbindelser og kommunikation samarbejder med centrets kunder om at identificere deres behov og måle deres tilfredshed. Dette sker gennem regelmæssige kundebesøg og periodiske spørgeundersøgelser.

I samarbejde med kunderne arrangerer sektionen undervisningsforløb, workshopper og præsentationer for centrets oversættere for at udvide deres kendskab til kundernes højtspecialiserede aktivitetsområder og procedurer. På samme vis organiserer sektionen præsentationer for at hjælpe kunderne med bedre at forstå centrets rolle og tjenester.

Sektionen er ligeledes ansvarlig for intern og ekstern kommunikation. Den formidler information og nyheder via centrets intranet og websted, via de sociale medier og via centrets kundeportal. Sektionen udarbejder og koordinerer målrettede publikationer såsom rapporten om årets højdepunkter og en række brochurer og nyhedsbreve. Den afholder også forskellige arrangementer for at fremme flersprogethed.

Direktørens cv

Direktørens interesseerklæring