Pro hladce fungující organizace je typické, že základ jejich činnosti zajišťuje jedna organizační složka, která funguje jako hnací síla. V překladatelském středisku tuto roli zastává odbor podpory překladu.

Tento odbor tvoří oddělení řízení pracovních postupů, oddělení pokročilých jazykových řešení a interinstitucionální skupina IATE.

Oddělení řízení pracovních postupů

Oddělení řízení pracovních postupů je jediným provozním kontaktním místem pro zákazníky. Je tudíž odpovědné za řádné zpracování všech zakázek v oblasti jazykových služeb – od jejich přijetí až po dodání hotových dokumentů. Vyřizuje rovněž zpětnou vazbu od zákazníků.
Zaměstnanci oddělení plní tyto úkoly:

 • přijímání, analyzování a potvrzování zakázek, v případě potřeby po projednání se zákazníky,
 • zadávání práce v oblasti překladu, revize, redakce a terminologie interním a externím překladatelům,
 • zajištění toho, aby soubory pro překladatele byly v editovatelné formě a aby dokumenty pro zákazníky byly před dodáním správně naformátovány,
 • používání nástrojů jazykových technologií k úplnému předběžnému zpracování příchozích souborů,
 • zajišťování, aby všechny zakázky byly dodány zadavatelům v dohodnuté lhůtě a v požadovaném formátu,
 • shromažďování údajů potřebných k fakturaci poskytnutých služeb,
 • vyřizování zpětné vazby od zákazníků prostřednictvím funkce „žádost o opravu předchozí verze“ (CVR, z angl. Corrected Version Request).

Oddělení má rovněž na starosti portál pro zákazníky.

V průběhu celého procesu překladu poskytuje oddělení překladatelům jazykovou a technickou podporu. Kromě toho pořádá školení v různých oblastech své činnosti (např. používání technologií).

Oddělení pokročilých jazykových řešení

Oddělení pokročilých jazykových řešení tvoří několik útvarů:

 • skupina pro jazykové technologie, která sleduje trendy a inovace v odvětví jazykových služeb, analyzuje způsoby, jakými může překladatelské středisko co nejlépe pomáhat zákazníkům s plněním jejich komunikačních potřeb, a rozvíjí a podporuje služby strojového překladu a automatického rozpoznávání řeči,
 • skupina pro správu terminologie, která poskytuje a udržuje specializované jazykové zdroje a nástroje v oblasti terminologie,
 • skupina pro ochranné známky EU a průmyslové vzory Společenství, která řídí celý pracovní tok v oblasti překladu ochranných známek EU a průmyslových vzorů Společenství,
 • kancelář řízení projektů, která koordinuje strategické projekty ve všech různých odborech a odděleních překladatelského střediska a zajišťuje tak úspěšné a udržitelné provádění efektivních řešení v rámci jeho činnosti.

Interinstitucionální skupina IATE

Interinstitucionální skupina IATE a koordinátorka portálu EurTerm (interinstitucionální platformy pro spolupráci terminologů) působí při překladatelském středisku jménem partnerů projektu IATE