Odbor překladů je největším odborem překladatelského střediska; připadá na něj více než polovina všech zaměstnanců. Skládá se ze tří jazykových oddělení.

Překladatelé (jazykové skupiny)

Každá jazyková skupina se dále dělí na překladatelské týmy, jeden pro každý úřední jazyk EU. Velikost jednotlivých týmů se liší v závislosti na objemu překladů do jednotlivých cílových jazyků. Překladatelé mají různé vzdělání, většinou jazykového zaměření, přičemž všichni překládají do svého mateřského jazyka.

Během celého profesního života v překladatelském středisku je překladatelům nabízena odborná příprava – jak v oblasti jazykového vzdělávání (rozvíjení stávajících jazykových dovedností a osvojování si nových jazyků), tak v oblasti činností specifických pro jednotlivé zákazníky.

Překladatelé překládají a revidují nejen dokumenty, ale i ochranné známky. Překládají rovněž titulky pro videa, sestavují glosáře a přispívají do interinstitucionální terminologické databáze IATE.

Jakožto lingvisté zaručují interní překladatelé jazykovou kvalitu dodávaných překladů. To platí jak pro texty překládané interně, tak texty, jejichž překlad je zajišťován prostřednictvím specializovaných externích poskytovatelů jazykových služeb.

Díky svému modelu činnosti, který je založen na externím zajišťování služeb a interní kontrole kvality, se překladatelské středisko stalo referenčním místem pro všechny aspekty revize překladů.