Překladatelské středisko nabízí stáže státním příslušníkům členských států Evropské unie a státním příslušníkům kandidátských zemí, kteří chtějí získat zkušenosti s prací v rámci Evropské unie obecně a překladatelského střediska konkrétně.  

Jak dlouho stáž trvá? 

Stáže trvají nejméně tři měsíce a nejvýše dvanáct měsíců.

Kritéria způsobilosti

V okamžiku podání žádosti o stáž musí uchazeči splňovat následující požadavky: 

  • akademická kvalifikace: úspěšně ukončené nejméně tříleté vysokoškolské vzdělání (univerzitní studium) nebo rovnocenné vzdělání doložené diplomem nebo příslušným úředním osvědčením, 
  • jazykové dovednosti: důkladná znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky) a uspokojivá znalost dalšího jazyka EU v rozsahu nutném pro plnění pracovních povinností (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Uchazeči z kandidátských zemí musí mít uspokojivou znalost (na úrovni B2) jednoho z pracovních jazyků překladatelského střediska (tj. francouzštiny nebo angličtiny). 

Výběrové řízení

Překladatelské středisko na svých internetových stránkách zveřejní výzvu k předkládání žádostí o stáž, ve které vyzve uchazeče, aby podali žádost před uplynutím stanovené lhůty. 

Nejprve však překladatelské středisko rozhodne o počtu nabízených stáží, a to v závislosti na rozpočtu a možnostech jednotlivých oddělení, pokud jde o začlenění stážistů. 

Granty pro stáže

Stážisté pobírají měsíční grant ve výši 25 % základního měsíčního platu dočasného zaměstnance v platové třídě AD5, stupeň 4, a to s platností ode dne zahájení stáže. 

Pro další informace viz správní rozhodnutí překladatelského střediska o stážích, které naleznete na tomto odkazu: Správní rozhodnutí/DA_012022