Image
Ildikó Horváth
Ildikó Horváth, ředitelka překladatelského střediska od února 2022

Ředitelka překladatelského střediska je zákonným zástupcem agentury a je podřízena správní radě. Odpovídá za řízení a správu překladatelského střediska a má tyto hlavní povinnosti:

  • příprava a plnění pracovního programu, rozpočtu a rozhodnutí přijímaných správní radou,
  • plnění úkolů svěřených překladatelskému středisku,
  • běžná správa a
  • veškeré personální otázky.

Ředitelce při plnění úkolů pomáhají zaměstnanci překladatelského střediska působící v různých odborech a odděleních, jak je patrné z organizační struktury.

Ředitelka je přímo odpovědná za účetní oddělení, úředníka pro bezpečnost informatiky na místní úrovni (LISO) a oddělení pro vnější vztahy a komunikaci.

Účetní oddělení

Účetního jmenuje správní rada a při plnění svých povinností postupuje nezávisle. Účetní je spolu se svým týmem odpovědný za správu příjmů, výdajů a účetnictví v souladu s platnými pravidly a předpisy. Účetní má na starosti správu pokladny a fakturaci související s činnostmi překladatelského střediska. Při plnění těchto úkolů účetní úzce spolupracuje s Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem a externími auditory.

Úředník pro bezpečnost informatiky na místní úrovni (LISO)

Úředník pro bezpečnost informatiky na místní úrovni (LISO z angl. Local Informatics Security Officer) odpovídá za to, aby informační systémy překladatelského střediska splňovaly příslušné bezpečnostní normy.

Pracovník pověřený řízením rizik a koordinací vnitřní kontroly (M/Ž)

Pracovník pověřený řízením rizik a koordinací vnitřní kontroly odpovídá za vypracovávání a provádění strategie vnitřní kontroly. Pracovník pověřený řízením rizik a koordinací vnitřní kontroly organizuje sebehodnocení rámce vnitřní kontroly střediska a poskytuje poradenství v oblasti řízení rizik, přičemž zajišťuje průběžnou identifikaci a náležité řízení rizik.

Oddělení pro vnější vztahy a komunikaci

Oddělení pro vnější vztahy a komunikaci je v nepřetržitém kontaktu se zákazníky překladatelského střediska, přičemž zjišťuje jejich potřeby a hodnotí úroveň spokojenosti s poskytovanými službami. Činí tak prostřednictvím pravidelných návštěv zákazníků a pravidelně se opakujících průzkumů.

Ve spolupráci se zákazníky pořádá toto oddělení školení, pracovní semináře a prezentace pro překladatele střediska s cílem rozšířit jejich znalosti o vysoce specializovaných oblastech činnosti zákazníků a jejich postupech. V podobném duchu organizuje rovněž prezentace pro zákazníky, aby jim pomohlo lépe porozumět úloze a službám překladatelského střediska.

Oddělení odpovídá také za interní a externí komunikaci. Šíří informace a zprávy prostřednictvím intranetu, internetových stránek, sociálních médií a portálu pro zákazníky překladatelského střediska. Oddělení připravuje a koordinuje cílené publikace, jakou je například zpráva Highlights of the year (Nejdůležitější události roku), a také řadu brožur a zpravodajů. Pořádá rovněž různé akce na podporu mnohojazyčnosti.

Životopis ředitelky

Prohlášení ředitelky o zájmech