Odbor správy poskytuje administrativní a technickou podporu v oblasti lidských zdrojů, rozpočtového a strategického plánování, právních záležitostí, výzev k podávání nabídek, infrastruktury a ostrahy.

Skupina pro finanční záležitosti

Skupina pro finanční záležitosti zajišťuje řádné finanční řízení překladatelského střediska v souladu s veškerými platnými pravidly a předpisy. Koordinuje přípravu a sledování rozpočtu překladatelského střediska a udržuje intenzivní kontakty se zákazníky s cílem zohlednit jejich rozpočtové prognózy na straně rozpočtových příjmů střediska. Dalším důležitým úkolem je kontrola ex anteex post týkající se finančních transakcí.

Oddělení strategického plánování

Oddělení strategického plánování vypracovává a provádí víceletou strategii a víceleté pracovní programy překladatelského střediska a koordinuje přípravu výročních zpráv o jeho činnosti. Kromě toho rovněž koordinuje opatření na řízení rizik a vnitřní kontrolu a provádí jejich sledování.

Právní oddělení

Právní oddělení řeší všechny právní záležitosti, se kterými se překladatelské středisko v rámci své činnosti setkává. Zastupuje překladatelské středisko ve veškerých soudních sporech.

Oddělení je odpovědné za přípravu a správu ujednání mezi překladatelským střediskem a jeho zákazníky. Zabývá se také veškerými smluvními záležitostmi ve vztahu k dodavatelům překladatelského střediska a poskytovatelům služeb a poskytuje právní poradenství vedoucím pracovníkům střediska.

Aby bylo možné zajišťovat překlady v širokém spektru oborů, překladatelské středisko sestavuje a průběžně aktualizuje seznamy externích poskytovatelů jazykových služeb, kteří se specializují na oblasti činnosti zákazníků střediska. To se provádí prostřednictvím veřejných nabídkových řízení, které organizuje právní oddělení.

Oddělení infrastruktury a ostrahy

Oddělení infrastruktury a ostrahy zajišťuje náležitou ochranu zaměstnanců, údajů, budov a vybavení překladatelského střediska před veškerými bezpečnostními riziky, jakož i dodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Skupina spravuje movitý i nemovitý majetek střediska a je odpovědná za koordinaci zachování kontinuity činností v mimořádných případech významného narušení provozu překladatelského střediska. Kromě toho tato skupina v překladatelském středisku podporuje ekologická opatření a zvyšuje povědomí zaměstnanců o nakládání s odpady.

Personální oddělení

Personální oddělení vypracovává, koordinuje a provádí personální politiku a poskytuje vedoucím pracovníkům a zaměstnancům překladatelského střediska poradenství a pokyny v personálních otázkách. Jeho činnost spočívá zejména ve výběru, náboru a kariérním rozvoji (odborné přípravě, řízení dovedností, hodnocení a povyšování) zaměstnanců a stážistů. Oddělení má na starosti také rozpočtové a finanční záležitosti týkající se výdajů na zaměstnance.