Гладко функциониращите организации обикновено имат един субект в основата на операциите, който функционира като движеща сила. В Центъра за преводи тази роля се изпълнява от отдел „Подпомагане на превода“.

Отделът е съставен от секция „Управление на работния процес“, секция „Напреднали езикови решения“ и Междуинституционална група „ИАТЕ“.

Секция „Управление на работния процес“

Секцията за управление на работния процес е единственото оперативно звено за контакт за възложителите. Секцията отговаря за своевременното обработване на всички поръчки за езиковите услуги на Центъра — от приемане на поръчката до доставяне на крайния продукт. Секцията се занимава също с обратната връзка от възложителите.
Работещите в секцията изпълняват следните задачи:

 • получават, анализират и валидират поръчките, ако е необходимо — чрез преговори с възложителите;
 • възлагат документи за превод, ревизия, редакция и терминологични проекти на щатните и външните преводачи;
 • проверяват дали файловете, с които трябва да работят преводачите, са във формат, позволяващ обработка, и дали документите са правилно форматирани, преди да бъдат изпратени на възложителите;
 • използват основани на езикови технологии инструменти за пълна предварителна обработка на входящите файлове;
 • изпращат всички изпълнени поръчки на възложителя в договорения срок и в изисквания формат;
 • събират информацията, необходима за фактуриране на предоставените услуги;
 • обработват обратна информация от възложителите чрез функцията „Искане за коригирана версията“ (CVR).

Секцията също поддържа портала за възложители.

Секцията предоставя на преводачите езикова и техническа помощ в процеса на превод. Освен това тя организира обучения в различните специализирани области, за които отговаря (напр. използване на технологии).

Секция „Напреднали езикови решения“ (Advanced Language Solutions)

 • Секция „Напреднали езикови решения“ се състои от няколко подгрупи:
 • екип за езикови технологии, който следи тенденциите и иновациите във връзка с дейността по предоставяне на езикови услуги, анализира как Центърът може най-добре да помогне на възложителите да посрещнат своите нужди от комуникация и разработва и подпомага услугите за машинен превод и автоматично разпознаване на реч;
 • екип за управление на терминологията, който осигурява и поддържа специализирани езикови ресурси и инструменти в областта на терминологията;
 • екип „Марки на ЕС и дизайни“, който управлява цялостния работен процес по превод на марките на ЕС и дизайните;
 • службата за управление на проекти (PMO) координира стратегическите проекти в различните отдели и секции на Центъра, като по този начин гарантира успешното и устойчиво прилагане на ефективни бизнес решения, което води до подобряване на услугите както за възложителите, така и за щатния персонал.

Група „Междуинституционален проект IATE“

Междуинституционалната група на ИАТЕ и координаторът на EurTerm (междуинституционалната платформа за сътрудничество за терминолози) се поддържат от Центъра от името на партньорите по проекта ИАТЕ