Писменият превод представлява предаване на смисъла от изходния на целевия език за получаването на текст, при който са спазени граматичните правила на целевия език и указанията, получени при възлагането на превода. „Изходен език“ е този, на който е съставен оригиналният текст (наричан също „изходен текст“), а „целеви език“ е езикът на превода. Документите се обработват предварително, за да се установят повторенията в текста и да се улесни последващото повторно използване на съдържанието в преводаческите памети (ТМ) на Центъра, както и да се ползват предимствата на софтуерните компоненти за машинен превод (МТ), освен когато документите попадат в някоя от следните категории:

  • много спешни документи
  • спешни документи в специфичен формат, които е необходимо да бъдат предварително обработени по специален начин

Заявките за писмен превод, които отговарят на всички условия за използване на специалните софтуерни компоненти за машинен превод на Центъра, предварително се обработват автоматично с такъв софтуер и се ползват от намалени цени поради различното време, необходимо за цялостния процес. Предварително преведените по този начин документи се подлагат на пълно последващо редактиране от езиковите специалисти на Центъра с цел да се гарантира, че крайният резултат е напълно сравним с резултата при традиционен превод (т.е. от преводач, който изготвя превода с помощта на преводаческа памет, в съчетание с машинен превод).