Центърът за преводи предлага стажове за граждани на държавите—членки на Европейския съюз, и за граждани на страни кандидатки, които желаят да придобият опит в областите на дейност на Европейския съюз, като цяло, и на Центъра за преводи — в частност.  

Продължителност на стажа 

Продължителността на стажовете е не по-малко от три месеца и не повече от дванадесет месеца.

Критерии за допустимост

Към момента на подаване на заявления за стаж, кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: 

  • академични квалификации: кандидатите трябва да имат завършени успешно най-малко три години висше (университетско) или равностойно образование, удостоверено с диплома или съответно официално свидетелство; 
  • езикови умения: отлично владеене на един от официалните езици на Европейския съюз (ниво C1 съгласно Общата европейска референтна рамка за езиците) и задоволителни познания по друг език на ЕС до степен, необходима за изпълнение на задълженията си (ниво B2 съгласно общата европейска референтна рамка за езиците). Кандидатите от страните кандидатки трябва да владеят в задоволителна степен (ниво В2) един от работните езици на Центъра (френски или английски). 

Процедура за подбор

Центърът за преводи публикува покана за подаване на заявления за стаж на своя уебсайт, в която кани кандидатите да подадат заявленията си преди посочения краен срок. 

Преди това Центърът взема решение за броя на предлаганите стажове в зависимост от равнището на отпуснатите бюджетни кредити и възможността на всеки от отделите да приеме стажант. 

Стипендии за стаж

Стажантите получават месечна стипендия в размер на 25 % от основната месечна заплата на срочно нает служител, степен AD5, ниво 4, считано от първия ден на стажа. 

За допълнителна информация можете да разгледате или изтеглите административното решение на Центъра относно стажовете тук: Административно решение/DA_012022