Комитетът на персонала е уставен комитет, който представлява интересите на персонала на Центъра пред ръководството и осигурява постоянна връзка между ръководството и персонала.

Той допринася за безпроблемното протичане на работата на Центъра, като предоставя възможност за изразяване на мнението на персонала. Комитетът работи по принцип в защита на интересите на персонала като цяло и на индивидуално равнище, като помага на членовете на персонала за решаване на техните проблеми във всекидневния им професионален живот. Комитетът се избира от персонала и се състои от петима членове и петима заместници с мандат от 3 години. Той отговаря главно за следното:

  • издаване на становища по въпроси, свързани с администрацията и персонала (общи правила за прилагане, план за политиката по отношение на персонала и пр.);
  • назначаване на представители при процедурите за подбор на нови служители;
  • представяне на предложения относно организацията и дейността на Центъра и подобряване на условията на труд или на общите условия на живот за персонала;
  • активно участие в обсъжданията на политиката по отношение на персонала като цяло в асамблеята на комитетите на персонала на агенциите;
  • участие в органите за социални грижи, създадени от Центъра за неговия персонал, като междуинституционалния комитет за социални дейности.