Като агенция на Европейския съюз, Центърът може да обявява покани за участие в търг и процедури по договаряне за възлагане на обществени поръчки с цел закупуване на услуги и доставки от външни доставчици. Това става при спазване на разпоредбите на Финансовия регламент, приложими към общия бюджет на Европейския съюз, и на съответните директиви, отнасящи се до възлагане на обществени поръчки.

Заинтересованите външни доставчици се приканват да посещават редовно уебсайта на Центъра и междуинституционалната база данни TED (Tenders Electronic Daily), за да се информират относно публикуването на покани за участие в търг и процедури по договаряне.

Препратки по темата

Procurement programme 2021

EN FR

Procurement programme 2020

EN FR

Procurement programme 2019

EN FR

Procurement programme 2018

EN FR

Procurement programme 2017

EN FR

Procurement programme 2016

EN

Procurement programme 2015

EN

Procurement programme 2014

EN