Отдел „Средства в помощ на превода“ стои в основата на дейността на Центъра за преводи — той е движещият фактор, който гарантира, че услугите на Центъра се предоставят безпроблемно и ефективно.

Отделът е съставен от секция „Управление на работния процес“ и секция „Развитие на дейността и подпомагане на работния процес“.

Секция „Управление на работния процес“

Секция „Управление на работния процес“ отговаря за обработката на заявените от възложителите поръчки — от приемането на входящи поръчки до изпращането на готови документи. Центърът работи главно на основата на рамкови договори.

Членовете на секция „Управление на работния процес“ изпълняват следните задачи:

  • получават, анализират и валидират поръчки, ако е необходимо след договаряне с възложителите;
  • възлагат документи за превод и редакция и терминологични проекти на щатните и външните преводачи;
  • проверяват дали файловете, които се задават на преводачите, са годни за работа, и дали документите са правилно форматирани, преди да бъдат изпратени на възложителите;
  • използват инструменти, базирани на езикови технологии, при обработката на входящите файлове;
  • гарантират, че всички готови документи са изпратени на възложителите в договорения срок и поискания формат;
  • изготвят информация за фактуриране.

Секция „Управление на работния процес“ предоставя на преводачите езикова и техническа помощ в процеса на превод. Освен това секцията организира обучения в различните специализирани области, за които отговаря (напр. използване на технологии).

Секция „Развитие на дейността и подпомагане на работния процес“

Секция „Развитие на дейността и подпомагане на работния процес“ е съставена от няколко екипа:

  • екип „Развитие на дейността“, чиято задача е да проследява тенденциите и новостите в областта на езиковите услуги (инструменти, работни методи и нови услуги) и да анализира как Центърът би могъл да съдейства максимално на възложителите за удовлетворяване на комуникационните им нужди;
  • екип „Управление на корпуси и терминология“, който предоставя и поддържа специализирани езикови ресурси и инструменти в областта на терминологията, документи за справка, преводачески памети и машинен превод;
  • екип „Марки на ЕС и дизайни“, който управлява цялостния работен процес по превод на марките на ЕС и дизайните;
  • на последно място, екип „Поддръжка и развитие на IATE“ и координаторът за EurTerm (междуинституционална обединена платформа за терминолози) също са част от Центъра.