Отдел „Преводи“ е най-големият отдел на Центъра за преводи, който обхваща повече от половината персонал на Центъра. Той се състои от три езикови групи и секция „Външни връзки и комуникация“.

Секция „Външни връзки и комуникация“

Секция „Външни връзки и комуникация“ установява връзка с възложителите на Центъра, с цел да определи нуждите им и да оцени удовлетворението им. Тя извършва това чрез редовни посещения при възложителите, периодични анкети и обработка на мненията на възложителите.

В сътрудничество с тях секцията организира учебни занятия, работни форуми и презентации за преводачите на Центъра с цел по-добро опознаване на тясно специализираните области на дейност и процедури на възложителите. По подобен начин секцията организира и презентации за възложителите, с цел да им помогне да разберат по-добре ролята и услугите на Центъра.

Секцията има за задача и осъществяването на вътрешната и външната комуникация. Тя разпространява информация чрез редовни новини по интранета, уебсайта и портала за възложители на Центъра. Секцията подготвя и съгласува целеви публикации, като годишния отчет за дейността, основните моменти от годишния доклад и редица брошури и бюлетини. Тя организира и различни прояви за популяризиране на езиковото многообразие.

Преводачи (езикови групи)

Всяка езикова група е подразделена на преводачески екипи — по един екип за всеки от официалните езици на ЕС. Големината на всеки от екипите зависи от работния обем на преводите на всеки целеви език.  Всички преводачи превеждат на майчиния си език; те имат различно университетско образование, най-често филологическо.

На преводачите се предлага обучение през целия им трудов стаж в Центъра — както езиково обучение (разширяване на усвоените езикови умения и изучаване на нови езици), така и обучение във връзка с дейности, съобразени със спецификата на възложителите.

Щатните преводачи на Центъра превеждат и редактират документи и марки. Освен това те изготвят субтитри на видео материали, съставят терминологични речници и съдействат за изграждане на междуинституционалната терминологична база ІАТЕ.

Като лингвисти, щатните преводачи гарантират езиковото качество на предоставените преводи. Това важи както за преведените в самия Център текстове, така и за текстовете, които се възлагат за изпълнение на специализирани външни доставчици на езикови услуги.

Благодарение на своя бизнес модел, основан на възлагане на външни изпълнители и вътрешен контрол на качеството, Центърът се превърна в еталон за всички аспекти на редактирането на преводи.