Авангардните компютърни приложения и оборудване са от решаващо значение за ежедневната работа на центъра. Отдел „Информационни технологии“ включва следните три секции: „Техническа поддръжка“, „ИТ инфраструктура“ и „Разработки“.

Секция „Разработки“

Секция „Разработки“ проектира, създава и поддържа ИТ приложения и бази данни, необходими за работата на Центъра.

Тя освен това управлява ИТ решенията и услугите, получени от външни доставчици, като предоставените от други институции или частни фирми, и съдейства за тяхното изследване, интегриране и прилагане в информационно-технологичната среда на Центъра.

Секция „Техническа поддръжка“

Секция „Техническа поддръжка“ е единното звено за контакт за вътрешни и външни потребители за поставяне на всички видове въпроси и искания за информация във връзка с различните области на информационните технологии: хардуер, софтуер, телекомуникации и инфраструктура. Тя отговаря за всички лични хардуерни, софтуерни и бизнес решения, като осигурява съгласувана и мощна ИТ архитектура на всяка компютърна работна станция.

Секция „ИТ инфраструктура“

Секция „ИТ инфраструктура“ предоставя и поддържа централизираните ИТ инфраструктури, които дават възможност на Центъра да изпълнява своите цели, и осигурява устойчивостта на тези инфраструктури посредством план за непрекъснатост и възстановяване на дейността. Тя упражнява надзор над достъпността и сигурността на данните относно Центъра и на данните, предоставени от възложителите и партньорите, и управлява центровете за данни и компютърните услуги „в облак“, осигуряващи капацитета за съхранение и обработка, необходим за операциите на Центъра. Тази секция извършва всички свои дейности в тясно сътрудничество с длъжностното лице за защита на данните, служителя по общата сигурност и служителя по сигурността на информацията на местно ниво.