Как мога да кандидатствам за работа в Центъра за преводи?

По принцип Центърът има нужда от квалифицирани служители със специализирани знания и опит за по-голямата част от дейностите си, особено в областите, свързани с неговата основна дейност — извършването на преводи.

На страницата с предложения за работа на уебсайта на Центъра може да се намери информация по тази тема.

Обявите за свободни работни места може да бъдат публикувани на вътрешно или външно ниво.

Как мога да кандидатствам за работа като срочно нает служител?

Центърът наема срочно наети служители на дългосрочни длъжности за изпълнението на задачи с постоянен характер.

В разпоредбите за прилагане са изложени подробно всички задължения и отговорности на Центъра и на комисиите за подбор във връзка с процедурите за подбор, организирани с пълното или ограничено съдействие на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO).

За допълнителна информация относно системата за онлайн подаване на кандидатури за електронно набиране на персонал кликнете тук.

Мога ли да кандидатствам за работа като длъжностно лице?

Конкурсите за длъжностни лица са в съответствие с Приложение III от Правилника за длъжностните лица.

Секцията за човешките ресурси използва наръчника за конкурсните комисии и комисиите за подбор, в който е представено резюме на всички приложими принципи и практики и който е предвиден да напътства работата и вземането на решения от комисиите за подбор.

Досега Центърът е организирал вътрешни конкурси за общи и специализирани профили с цел изготвяне на списъци с резерви, от които да може да наема служители.

В тези конкурси могат да участват единствено служители, които вече работят в Центъра за преводи.

Как мога да кандидатствам за работа като договорно нает служител?

Политиката на Центъра е да наема договорно наети служители с оглед:

  • увеличаване на капацитета във връзка със спомагателните функции за работа по проекти с ограничена продължителност;
  • заместване на длъжностни лица/срочно наети служители (администратори (AD) или асистенти (AST), които са в отпуск по майчинство, отпуск по болест, отпуск за отглеждане на дете или отпуск по семейни причини или които работят на непълно работно време.