Центърът за преводи работи с рамкови договори на базата на система за динамично класиране. В някои случаи, които не попадат в обхвата на откритите тръжни процедури, той използва и процедури на договаряне.

Центърът извършва контрол на качеството на всяка изпълнена поръчка, предадена от неговите изпълнители. Всяка възложена поръчка се оценява от щатните преводачи на Центъра, като се използва стандартната оценителна таблица. Когато качеството на възложена на външен изпълнител порчъка се оценява като изключително високо (+1) или неприемливо ниско (-1), тя се препраща на Комитета за оценка към Центъра, който се състои от независими членове от различни отдели. Ако първоначалната оценка се потвърди от комитета, се добавят или изваждат определен брой точки (посочени в рамковия договор) от първоначално присъдените точки на изпълнителя и последният може да бъде класиран съответно на по-високо или на по-ниско място. Когато качеството на работата, възложена на външен изпълнител, е оценено като приемливо (0), т.е. предадената работа е на ниво, което може логично да се очаква от професионален преводач, класирането на изпълнителя остава непроменено. Това е гаранция, че класирането на изпълнителите отразява действителното качество на услугата, предлагана през целия срок на договора. Поръчките, възложени на външни изпълнители по процедури на договаряне, също подлежат на контрол на качеството по същата процедура, но са изключени от тази система за динамично класиране, която се прилага само към рамкови договори, подписани от Центъра с неговите изпълнители. Системата за динамично класиране е една от силните страни на модела на Центъра за осигуряване на качеството. Тя позволява на Центъра да реагира много ефективно и помага да се осигури постоянно добро качество с течение на времето.