Benoît Vitale
Benoît Vitale, изпълняващ длъжността директор на Център за преводи от януари 2019 г.

Директорът на Центъра за преводи е законният представител на агенцията, който се отчита пред управителния съвет. Той отговоря за ръководството и администрацията на Центъра и изпълнява следните основни задължения:

  • изготвяне и изпълнение на работната програма, бюджета и решенията на управителния съвет,
  • изпълнение на задачите, възложени на Центъра,
  • ежедневно ръководство,
  • всички въпроси, свързани с персонала.

Директорът се подпомага от служителите на Центъра, които са разпределени в отдели и секции, както е посочено в органиграмата.

Автобиография на директора

Декларация за интереси на директора