Лични данни
Личните ви данни могат да бъдат коригирани по всяко време. Ако желаете да бъдат направени корекции, пишете ни на следния имейл адрес: cdt@cdt.europa.eu
Документ(и)
Приканваме ви да предоставите колкото се може повече информация за исканите документи. Обърнете внимание, че ако искането ви не е достатъчно специфично, възможно е да не можем да идентифицираме въпросните документи и поради това да не можем да обработим искането. Имайте предвид, че можете да предоставите причините за заявката си, но това не е задължително.
Предпочитана езикова версия на документа(ите)
(при условие че документите са налични на този език)

Центърът за преводи ще разгледа заявката ви въз основа на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43) и специалните разпоредби относно публичния достъп до документи на Съвета, изложени в приложение ІІ към Процедурния правилник на Съвета ― Решение на Съвета 2004/338/ЕО, Евратом (OВ L 106, 15.4.2004 г., стр. 22).). 

Защита на данните: обработката на личните данни, въведени от вас във формуляра на искането (име и адрес), се урежда от правилата за защита, установени в Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (Официален вестник L 8 от 12.1.2001 г., стр. 1)

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.