Както е предвидено в Регламента за създаването му, Центърът за преводи отговаря на нуждите от езикови услуги на агенциите и другите органи на ЕС. Той може също така да поема евентуална извънредна работа на институциите на ЕС, които имат собствени служби за преводи. Центърът има споразумения за сътрудничество с над 60 възложители на територията на Европейския съюз, както е показано на интерактивната карта по-долу.

Политиката на Центъра за преводи спрямо възложителите има за цел тяхното удовлетворение посредством предлагане на висококачествени езикови услуги в рамките на тясно сътрудничество и обмен на информация.

Ние гледаме на нашите възложители като на партньори в усилията ни да предоставяме на гражданите на ЕС точна и надеждна информация на собствения им език. Ето защо насърчаваме възложителите да изразяват мнението си за извършената от нас работа, както се вижда от описанието „Нашият работен процес“.

Филтър

Европа

Резултати от търсенето: 67 възложители (Начално състояние)
logo partner

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European School Luxembourg II (EEL2)

Location: Luxembourg
logo partner

Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)

Location: Valenciennes
logo partner

Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER)

Location: Ljubljana
logo partner

Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (Cepol)

Location: Budapest
logo partner

Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

Location: Vienna
logo partner

Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (EUROPOL)

Location: The Hague
logo partner

Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия (CCE-DG JUST)

Location: Brussels
logo partner

Европейска агенция за авиационна безопасност (EASA)

Location: Cologne
logo partner

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

Location: Bilbao
logo partner

Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

Location: Warsaw
logo partner

Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)

Location: Vigo
logo partner

Европейска агенция за морска безопасност (EMSA)

Location: Lisbon
logo partner

Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA)

Location: Heraklion
logo partner

Европейска агенция за околната среда (EEA)

Location: Copenhaguen
logo partner

Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA)

Location: Tallinn
logo partner

Европейска агенция по лекарствата (EMA)

Location: Amsterdam
logo partner

Европейска агенция по отбрана (EDA)

Location: Brussels
logo partner

Европейска агенция по химикали (ECHA)

Location: Helsinki
logo partner

Европейска инвестиционна банка (EIB)

Location: Luxembourg
logo partner

Европейска комисия - Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“ (CCE-EMPLOI)

Location: Brussels
logo partner

Европейска комисия – Генерална дирекция „Писмени преводи“ (CCE-DG T)

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

Location: Valetta
logo partner

Европейска сметна палата (ECA)

Location: Luxembourg
logo partner

Европейска фондация за обучение (ETF)

Location: Turin
logo partner

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (EUROFOUND)

Location: Dublin
logo partner

Европейска централна банка (ECB)

Location: Frankfurt
logo partner

Европейски банков орган (EBA)

Location: London
logo partner

Европейски икономически и социален комитет (EESC)

Location: Brussels
logo partner

Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Location: Budapest
logo partner

Европейски институт за равенство между половете (EIGE)

Location: Vilnius
logo partner

Европейски надзорен орган по защита на данните (EDPS)

Location: Brussels
logo partner

Европейски омбудсман (OMBUDSMAN)

Location: Strasbourg
logo partner

Европейски орган за безопасност на храните (EFSA)

Location: Parma
logo partner

Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA)

Location: Paris
logo partner

Европейски парламент (EP DG Trad)

Location: Luxembourg
logo partner

Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA)

Location: Lisbon
logo partner

Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)

Location: Stockholm
logo partner

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

Location: Thessaloniki
logo partner

Европейско звено за съдебно сътрудничество (EUROJUST)

Location: The Hague
logo partner

Единен съвет за преструктуриране (SRB)

Location: Brussels
logo partner

Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA)

Location: Brussels
logo partner

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME; преди: Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI) (EASME)

Location: Brussels
logo partner

Изпълнителна агенция за научни изследвания (REA)

Location: Brussels
logo partner

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA)

Location: Brussels
logo partner

Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (Chafea)

Location: Luxembourg
logo partner

Изпълнителна агенция на Европейския съвет по научни изследвания (ERC)

Location: Brussels
logo partner

Кабинет на генералния секретар на Европейските училища (EURSC)

Location: Brussels
logo partner

Комитет на регионите на Европейския съюз (CDR/CoR)

Location: Brussels
logo partner

Надзорен орган за европейската глобална навигационна спътникова система (GSA)

Location: Prague
logo partner

Орган за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор (EIOPA)

Location: Frankfurt
logo partner

Сателитен център на Европейския съюз (SatCen )

Location: Madrid
logo partner

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Location: Alicante
logo partner

Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

Location: Angers
logo partner

Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните (BEREC)

Location: Riga
logo partner

Съвет на Европейския съюз (COUNCIL)

Location: Brussels
logo partner

Съвместно предприятие Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Съвместно предприятие за инициатива за иновативни лекарства (IMI JU)

Location: Brussels
logo partner

Съвместно предприятие „SESAR“ ― СПС (SJU)

Location: Brussels
logo partner

Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (BBI JU)

Location: Brussels
logo partner

Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (FCH JU)

Location: Brussels
logo partner

Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа“ (ECSEL JU)

Location: Brussels
logo partner

Съвместно предприятие „Чисто небе“ (CSJU)

Location: Brussels
logo partner

Съд на Европейския съюз (CJEU)

Location: Luxembourg
logo partner

Термоядрен синтез за енергия (F4E)

Location: Barcelona
logo partner

Център за морски анализи и операции — Наркотици (MAOC (N)))

Location: Lisbon