Текуща(и) процедура(и)

CDT-NET/2020

Дата на публикуване: 21.2.2020 г. - Краен срок: 31.7.2020 г.

Call for tenders CDT-NET/2020 "Cleaning services of the Translation Centre’s premises and evacuation of the waste and the destruction of confidential documents"

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching 1 call for tender for the conclusion of a service contract for cleaning services of the Translation Centre’s premises (lot 1), as well as a service contract for the evacuation of the waste and the destruction of confidential documents (lot 2).

Центърът за преводи редовно публикува покани за участие в търг и участва в междуинституционални покани за тръжни процедури в широк набор от области.

В съответствие с Регламента за създаването му (Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета) Центърът е правен субект и може да влезе в договорни отношения с външни доставчици на услуги.

Сключването на договор е възможно единствено след успешното приключване на строги тръжни процедури съгласно правилата на ЕС за обществените поръчки.

За да представят оферта, заинтересованите доставчици на услуги следва да отговорят на покана за участие в търг, публикувана от Центъра.

Цялата информация, необходима за участие в търга, е включена или в публикуваните обяви в Официален вестник на Европейския съюз, или на тази уебстраница.

Следва да се има предвид, че уебсайтът на Центъра не трябва да се разглежда като заместващ официалната публикация на поканата за участие в търг в базата данни ТЕD (Tenders Electronic Daily), която е електронното издание на притурката към Официален вестник на ЕС, посветена на европейските обществени поръчки.

Поради това Центърът не приема каквато и да било отговорност за съдържанието на уебсайта в това отношение.

По-долу е даден списък на актуалните покани за участие в търг (ако има такива).

Документи